Informácie o prijímateľovi:

MOLITAS, spol. s r.o.

Názov projektu:

Inovácia výroby v spoločnosti MOLITAS, spol. s r.o.

023 51 Raková 271

Realizácia projektu: marec 2018 - december 2018

Cieľ projektu: Zavedenie inovatívneho výrobného procesu

Krátky opis projektu:

Hlavná aktivita, na ktorú sa projekt zameriava sú Ostatné inovačné opatrenia, jej výsledkom je dosiahnutie inovácie výrobného procesu. Zavedením nového inovatívneho výrobného procesu bude žiadateľovi umožnené vyrobenie aj nového typu produktu. Predmetom projektu je nákup a inštalácia technologického zariadenia, ktoré bude pre žiadateľa vysoko inovatívnym. Obstaraním uvedeného typu technológie budú splnené nasledovné ciele projektu:

  • Zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej činnosti
  • Zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie
  • Zníženie energetickej náročnosti
  • Konkurenčnú výhodu
  • Zvýšenie podielu na trhu
  • Prispôsobenie sa potrebám zákazníka
  • Možnosť zvýšenia exportu

Miesto realizácie projektu: katastrálne územie: Raková, obec: Raková, okres: Čadca

Popis výsledku:

Dosiahnutie merateľných ukazovateľov:

  • počet inovovaných procesov 1
  • počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové 1
  • počet produktov, ktoré sú pre firmu nové 1

molitas eu logovyskum logo